A la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 18 de juny de 2020, s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de l’AIQS, que se celebrarà en primera convocatòria el 21/09/2020 i en segona el DIMARTS 22 DE SETEMBRE DE 2020, a les 18:30 h., a la Sala Multimèdia 1 d’IQS (Via Augusta, 390, de Barcelona), amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.    Elecció de càrrecs de la Junta Directiva, segons els articles 20, 24 i 25 dels Estatuts de l’AIQS

2.    Precs i preguntes

3.    Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea

D’acord amb l’article 24 dels Estatuts de l’AIQS, seran elegibles com a membres de la Junta Directiva tots els Socis que es presentin com a candidats amb un mes d’anticipació a la data de les eleccions. Les candidatures podran ser individuals o en blocs complets, presentant-se els candidats per a un càrrec concret i amb un programa d’actuació per al termini de la seva gestió.

S’haurà de lliurar la candidatura a la Secretaria de l’AIQS, abans del 21 d’agost de 2020, per qualsevol mitjà que permeti un acusament de rebuda.

 

                                                                                                            La Secretària

                                                                                                            Dra. Laia Ros i Blanco

 

 

[Segons l’article 16 dels Estatuts de l’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o representats, la majoria simple dels Associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents.

Tots els Associats podran delegar el seu vot especialment per a cada convocatòria de l’Assemblea General a favor de qualsevol Associat mitjançant escrit dirigit al president de la Junta Directiva, fent referència expressa a l’ordre del dia que es tractarà i a la data de la reunió a què fa referència la delegació de vot, descartant-se qualsevol altre tipus de delegació. Cada Associat podrà representar, com a màxim, a altres 5 Associats.

Les delegacions degudament representades són vàlides per al còmput del quòrum d’assistència i de vot]