A la reunió de la Junta Directiva celebrada el dia 23 de maig de 2019, s’acordà la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de l’AIQS, que se celebrarà en primera convocatòria el 28/11/2019 i en segona el  DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE DE 2019, a les 19.00, a la Sala Multimèdia d’IQS.
 
 
17.30  Eucaristia a la Capella “Francesc Castelló” d’IQS, en sufragi dels companys finats durant l’any.

 

18.30 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
 
19.00 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, amb el següent ORDRE DEL DIA:
 

  1. Informe de la Presidència.
  2. Informe dels membres de la Junta Directiva.
  3. Informe de la situació econòmica i pressupost per a l’exercici 2019.
  4. Altes i baixes d’Associats.
  5. Lliurament dels premis P. Salvador Gil SJ.
  6. Concessió de les insígnies y distincions commemoratives als Associats de les promocions de 1959, 1969, 1979, 1994 i 2007.
  7. Precs i preguntes.
  8. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea.

 

 
Dra. Laia Ros i Blanco
Secretària
 


[Segons l’article 16 dels Estatuts de l’AIQS, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixin, presents o representats, la majoria simple dels Associats, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’Associats concurrents.]